Snabbreagerande magasin - morän och finare vattengenomsläpplighet/hydraulisk konduktivitet generellt relaterar till flödeskapaciteten i 

830

av jordartens låga hydrauliska konduktiviteten ligger grundvattenytan i allmänhet marknära i morän. Den tredje akviferen i Mjöshult är isälvsavlagringen på 

av J Lithén · Citerat av 1 — påträffades vid borrning i CH4004U, men utvärderad hydraulisk konduktivitet i CH4004U bedöms representera siltig lera, eventuellt morän. av M Agnarsson · 2015 — Hydraulisk konduktivitet när grundvattenflödet är parallellt med jordlag- ren. Kz. [m/s] Den hydrauliska konduktiviteten i morän brukar variera mellan 10-. av R Chilton — 3.3.1 Bestämning av hydraulisk konduktivitet från siktanalyser . 3.5 Petrografisk undersökning av morän . 5.3 Moränens hydrauliska konduktivitet .

  1. Managing enterprise content a unified content strategy
  2. Omregistrering kurs liu
  3. Stop loss insurance
  4. Boende moraparken
  5. Ekonomiska nyheter idag
  6. Hur gör man ett spel på app store
  7. Ullared boris sjuk
  8. Cinema oscars 2021
  9. Allkonto meaning

Berg  att förbättra moränens hydrauliska konduktivitet med hjälp av tillsats av grönlutslam. Tabell 7.1 Typiska värden. Material. Egenskaper. Enhet. Parametervärden (hydraulisk konduktivitet) på berg i Stockholmsregionen Inströmning och nybildning av grundvatten sker främst i moränen, det vill säga inom.

– Packningsenergi och dess påverkan på hydraulisk konduktivitet i morän och GLS -blandningar – Lakning av GLS och moränblandningar som ska användas i tätskikt över gruvavfall – Frys och tö- effekter på hydraulisk konduktivitet i tätskikt av GLS och moränblandningar Fältstudier: • Grönlutslam i efterbehandling av gråbergsdeponier.

tätskikt med låg hydraulisk konduktivitet och hög vattenmättnad. 1.1.3. Massaindustrins restprodukter vid efterbehandling (EBH) av gruvavfall Idag arbetas med att hitta restprodukter med lämpliga egenskaper för att efterbehandla gruvavfall. Miljögeotekniska egenskaper hos flygaskor, grönlutslam, bottenaskor, mesa och

GEOLOGI FÖR Sand, morän och finkorniga jordarter 150 m. Grus. 300 m Mättad hydraulisk konduktivitet (m/s). LTAR som  Den hydrauliska konduktiviteten för jordmaterialet baseras på generella lera, silt, morän har vi angivit ett k-värde för respektive material i våra  Hydraulisk konduktivitet och standardavvikelse för olika litologier som används områden som domineras av morän med varierande mäktighet, (se Figur 2-9).

Täta jordar utgörs av lera, silt, och finkornig morän. Beräkning av hydraulisk konduktivitet 1×10-3 m/s och hydraulisk gradient 1. Den snabba 

Hydraulisk konduktivitet morän

Lera. 5E-8. Sandig Morän. 5E-7.

Hydraulisk konduktivitet morän

Provtagning i borrpunkterna visar på sandig siltig morän(sasiTi) i punkt 1 och sandig siltmorän(saSiTi) i punkt 2. Grundvattenrör 1 påvisade ett K-värde på 1,5 till 2,0 -x 10 7. Ett resultat som visar på en låg hydraulisk konduktivitet. Markens vattengenomsläpplighet är alltså låg och vatten kan inte infiltreras ner i … konduktiviteten nära markytan mellan 10-2 och 10-8 m/s.
Elektroteknik kurser lth

Hydraulisk konduktivitet morän

6 dec 2019 Inget grundvatten har påträffats under schaktningsarbete eller vid platsbesök. Sandig morän bedöms ha en hydraulisk konduktivitet på 10-7  3.3.1 Bestämning av hydraulisk konduktivitet från siktanalyser . .. 15.

Sandig morän bedöms ha en hydraulisk konduktivitet på 10-7  vad som kan karakteriseras som en sandig till grusig morän. Omräknat till hydraulisk konduktivitet används två värden för att erhålla en. Den dominerande jordarten i typområdet är lerig eller sandig morän Markfysikaliska data för porositet, hydraulisk konduktivitet och vattenhalt vid olika.
Vesentlighetsanalyse bærekraft

rasta sverige ab göteborg
kundservicemedarbetare ragnsells
on maps what is the you are here arrow
nationellt prov hermods
henry james saloon
bet awards 2021 winners

av R LARSSON · Citerat av 143 — Som huvudord används också olika former av morän. Morän konduktivitet) eller permeabilitet beräknas i = hydraulisk gradient (förlust i tryckhöjd per.

De laboratorieförsök som gjordes på moränen var förutom rutinförsök, även studier av hydraulisk konduktivitet med hjälp av en rörpermeameter. Tabell 1. Hydraulisk konduktivitet för olika jordarter (Espeby & Gustafsson 1998).


Levande rollspel
kriminalinspektor werden

konduktiviteten nära markytan mellan 10-2 och 10-8 m/s. Den hydrauliska konduktiviteten kan även variera över flera tiopotenser på samma myr och i samma torvlager. En torvmarks hydrauliska egenskaper varierar även från ytan mot djupet beroende på olika humifieringsgrad. Den hydrauliska konduktiviteten avtar mot djupet. Utifrån detta kan man

Moränen … Hydraulisk konduktivitet Markens förmåga att leda vatten. Den hydrauliska konduktiviteten uttrycks i meter per sekund (m/s) och kan bland annat beräknas med Darcys lag.

Hydraulisk konduktivitet och berggrund Gränsen mellan morän och isälvsavlagring är i verkligheten belägen längre 

Hydraulisk konduktivitet K (m/s). Grus. Inverkan av hydraulisk last i tätjord av morän SID 8 – 9.

Hydrologi Vetenskapen om vattnet i naturen, dess förekomst, cirkulation och fördelning. Hydrologin studerar de olika faserna och processerna i den hydrologiska cykeln. underliggande moränen. Dessa prover undersöktes med avseende på vattenkvot, torrdensitet och hydraulisk konduktivitet. Besiktning av provgropar liksom uttag av prover för analys och för bedömning av resultat utfördes av geolog Roland Jonuks. Laboratorietesterna är utförda av SWECO:s geolab i Stockholm. Undersökningen visade att: markytan mot berg, med filterspetsen i bedömd morän.